Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Twitter Audio Not Working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vikas Singh

more options

For some reason videos on twitter (& audio posts) don't output any sound thru my speakers when played.

The tab isnt muted, nor is the volume down in windows 10's mixer, in fact the sounds even shows up as playing in windows volume mixer. but nothing comes out

Other websites work just fine! It appears to be only a twitter issue, tried opening new tabs etc & they still dont output sound :(

Works in other browsers like chrome too Any help would be appreciated!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi Vikas Singh vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.