Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla PAYS Google

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Umm, the article says it's the other way around.

In order to secure the company’s position as the default general search engine for mobile and computer applications, Google allegedly entered into exclusionary agreements to guarantee that consumers would use Google search engines by default on their devices and web browsers. Under these deals, Google allegedly pays billions of dollars every year to device manufacturers like Apple, LG, Motorola and Samsung; major U.S. wireless carriers, including AT&T, T-Mobile and Verizon; and to browser developers such as Mozilla, Opera and UCWeb.

I suppose it's better to have Mozilla’s finances secured this way, it helps speed up Firefox developement. I guess that this will not last forever. Until then, Add or remove a search engine in Firefox

Được chỉnh sửa bởi Václav Trpišovský vào

Hữu ích?

more options

Regardless of the installed default search engine, you always have the option to change it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.