Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Has Firefox always used Google to search? I don't remember having to agree to Google's policies before.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bold text

Giải pháp được chọn

Mozilla uses one engine. Then over time, makes another the default for whatever reason.

Type about:preferences#search<enter> in the address bar. You can select any search engine to be your default from here.

You can also remove any engine from here.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It makes sense from a UX point of view. Here are some relevant threads & articles: Google to Remain Default Search Engine on Firefox - Search Engine Journal Why does Mozilla Firefox use Google as their web search if Google stores everything we search? - Mozilla Support

You can change it easily if you wish. Add or remove a search engine in Firefox Change your default search settings in Firefox

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Mozilla uses one engine. Then over time, makes another the default for whatever reason.

Type about:preferences#search<enter> in the address bar. You can select any search engine to be your default from here.

You can also remove any engine from here.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.