Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The access to my orange.fr email box has suddenly been blocked

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

The access to my orange.fr mail box has suddenly been blocked without any request from me. I did not managed to unlock it (by authorizing cookies...)? any advices?

I can still open Orange.fr email but using other navigator than firefox

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.