Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

need to weed downloads

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tripichick

more options

Awesome Partner takes thousands of bird pics. I store then on Google drive. How can I delete them from Downloads? Is there a bulk delete command? I'm using Firefox on a Linux computer.

thx.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you want to remove them from Firefox's downloads list (Ctrl+J list) or from your Downloads folder on disk? I don't think deleting them from Firefox's downloads list will actually remove them from disk, but I guess you could test it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Do you want to remove them from Firefox's downloads list (Ctrl+J list) or from your Downloads folder on disk? I don't think deleting them from Firefox's downloads list will actually remove them from disk, but I guess you could test it.

Hữu ích?

more options

Downloads that appear in the Download folder are history items, so if all these items come from a shared internet location then you can do a search for this file path in the history and remove them there. This is only about removing them in Firefox from the history and doesn't affect the files you downloaded and saved on the hard drive like posted above.

Hữu ích?

more options

thx all. any way to just delete the fie name? I post the pics to Google sites. Takes forever to scroll throgh all those files to upload the pics.

https://sites.google.com/d/1dLyhszTtBqlUrDcYDxm-Yf_ASOJ9CJ92/p/1lSe4DoN7TJklMl-Wxd3zdJkFi1Npy0mZ/edit

Hữu ích?

more options

The URL in your reply triggered the site's link moderation feature. Your post should appear eventually.

Meanwhile, if you go to your regular file browser and sort the Downloads folder by date, perhaps you can bulk move older files into a subfolder so they aren't in your face when trying to find things.

(As a Windows user, I can't provide specific steps for Linux file browsers...)

Hữu ích?

more options

excellent suggestion.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.