Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AlternateServices.txt - what does this file do?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Just curious what the text file "alternateservices.txt" has for function. It is located in the Firefox user folder on Windows 10 systems.

Would be grateful for answers.

Giải pháp được chọn

HTTP Alternative Services is a mechanism that allows servers to tell clients that the service they are accessing is available at another network location or over another protocol. This mapping can be stored in a file in the profile folder. This allows websites that do not support HTTPS to communicate in a secure way via port 443 (Opportunistic Encryption).


RFC 7838 - HTTP Alternative Services https://tools.ietf.org/html/rfc7838

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

HTTP Alternative Services is a mechanism that allows servers to tell clients that the service they are accessing is available at another network location or over another protocol. This mapping can be stored in a file in the profile folder. This allows websites that do not support HTTPS to communicate in a secure way via port 443 (Opportunistic Encryption).


RFC 7838 - HTTP Alternative Services https://tools.ietf.org/html/rfc7838

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.