Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing web pages in firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sean Voisen

more options

I can print full webpages in other browsers but not firefox. Firefox only prints 1 page and then says "printer error". I tried the "config" solution and it didnt help. I am about ready to switch to another browser since I cant find a solution. Also, when I do print, it hangs up and I cant do anything else on my Windows 10 laptop.

Thank you for your help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Ellen: Can you share what version of Firefox you are using? Did this just start happening for you in the last week or two? Is this happening for all web pages?

If you don't mind, it would be immensely helpful if you can create an account at https://bugzilla.mozilla.org/ and file a bug report in the Core:Print Preview component (https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi?product=Core&component=Print+Preview)

Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.