Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Digital signature selection screen is not showing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I've tried in a new installation of windows and firefox, if you load more than one digital certificates in the "your certificates" tab, the browser gets stuck in the first digital certificate that you have selected. No matters if you close the browser, when you open it again the browser acts like the certificate is already selected without being prompted when you try to enter a webpage that needs a digital certificate.

For example: Spanish Social Security https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LDoIwEPwVOHA02wIhciTGEJQmGkOEXkgDBeujPFqN_r3UO5y8TDKzk5kdoJADlewlWqZFJ9l94gUNSg8HPg4RTmOUbFGUkX0WekcvTjCcuIId0AWTG5gUdyQb0gLtmb6shGw6yA2OD66sj1XxUYtGVKzuFOQIz56gENdhoBHQqpOavzXkite8_DEpJo-DjOCgSjxrVjNplJk4B803LW-ahv_7FRfhdeBDf4vPh7QhKrLtLwe74DE!/

I have marked the checkbox "ask every time" and disabled any master password.

Any help is welcomed!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.