Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting this error : SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24833 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi life4demax

more options

On my internal sites I'm getting this error SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE

My other colleagues using FF v82 do not get the error. I have cleared cache and cookies , but still not working. The browser is not even giving me an option to proceed. How can I get past this ?

On my internal sites I'm getting this error SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE My other colleagues using FF v82 do not get the error. I have cleared cache and cookies , but still not working. The browser is not even giving me an option to proceed. How can I get past this ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Found the answer , that fixed my problem . My FF certificate store is corrupted. Here's the link https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-does-your-connection-is-not-secure-mean

See screenshot on how to fix ..

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Found the answer , that fixed my problem . My FF certificate store is corrupted. Here's the link https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-does-your-connection-is-not-secure-mean

See screenshot on how to fix ..