Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox problem with Georgia DOT "upgrade"

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Georgia DOT recent traffic upgrade (511ga.org) no longer works with Firefox. I can not see traffic cameras and does not remember settings between sessions. It works on my iPad and windows explorer. I'm running Windows 10 Home 64 bit with Intel i7-7700. Thanks for any help you can give me. Jay

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.