Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox settings do not change the set language

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

As per the title, if you set any other language in the options than the one already set in the installation.. the general settings do not change their language. Therefore it is recommended to create various file packages containing general settings languages ​​which should be installed as language update packages.