Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox cut and paste for word 2019

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi to All I am copying some information from firefox and pasting in word 2019. When I paste in word the webpage formating does not get past in word, just only text.

When I do paste from chrome and edge I get proper formatting and paste exactly the same. I have attached picture in which the color one is pasted from chrome whereas the below paragraph is just the text which is from firefox

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do the Paste Options (at the bottom right of your screenshot) change anything? One of them is "Set default Paste" which lets you select the default paste option for text copied from different programs.

Hữu ích?

more options

Thanks for the reply, There are three option but that option does not solve the issue. I tried every thing with chrome and edge you dont have to do anything just ctrl V and it paste.

Hữu ích?

more options

Firefox only copies inline style code (style="<rules>" attribute) and doesn't add CSS rules added via a style sheet file, so you see the LI tags, but not the text color and text background styles that are likely set via a CSS file.

You can check this in the Inspector with the original text.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.