Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot get to website with Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Tigerdirect.com Notice: Order Verification Required Your order requires additional verification by phone. Please call (xxx) xxx-xxxx to complete your order with a sales representative.

Only having this issue with Firefox. I have cleared internet cache, cookies, etc and still get this message every time I try to get to this website.

Any suggestions?

Thank You

(phone number removed by moderator; please do not post such information)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.