Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bottom of window - used to show site address- now autohides

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Some sites use alias or shorten, the bar at bottom used to show the actual page info before you click- I think it's safer.. Now that bar auto-hides- I would prefer it remain visible all the time in windowed mode (don't care about full screen)

Is there a setting to put it back? I can't screenshot b/c it disappears unless mouse is on some part of the page.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.