Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

crashing on extention page

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

i just installed Linux mint a few days ago and it came preinstalled with Firefox everything worked fine. but after noticing it was a few versions behind the latest i updated to 82.0. now whenever i go to my extensions page it crashes. it only takes a few seconds and closing the tab after opening doesn't save it from crashing. if i run Firefox in the terminal i get this info: matt@matt-SATELLITE-C855-1W3:~$ firefox ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 2823 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal... matt@matt-SATELLITE-C855-1W3:~$ Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error.

i just installed Linux mint a few days ago and it came preinstalled with Firefox everything worked fine. but after noticing it was a few versions behind the latest i updated to 82.0. now whenever i go to my extensions page it crashes. it only takes a few seconds and closing the tab after opening doesn't save it from crashing. if i run Firefox in the terminal i get this info: ''matt@matt-SATELLITE-C855-1W3:~$ firefox ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 2823 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal... matt@matt-SATELLITE-C855-1W3:~$ Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error.''