Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mysterious black bars on webpages

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jih31

more options

Please see screenshot below.

What are these fat black bars that keep appearing in my browser? They now show up on almost every web page. They suddenly appear as I move my cursor around the page.

I’m using Firefox 82.0 (64-bit).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Type in the address bar about:config (press Enter) (promise to be careful if asked) Type in the search bar and look for the preference : media.wmf.dxva.d3d11.enabled And set its value to false. After, restart Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

This seemed to work. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.