Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot open links in new tabs using middle click anymore

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DeptOfMeteors

more options

In seems in the last month, the ability to open links in a new tab by middle-clicking has been removed by default. I was able to get it to work in Windows (but I don't remember how), but not in Ubuntu. I've got browser.tabs.opentabfor.middleclick set to true in the about:config. I've also tried restarting with all the add-ons disabled.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

more options

That made no difference. I also tried restarting w/addons disabled. BTW, Ubuntu 16 just upgraded it to 82.0 and that didn't make a difference either.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.