Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't play Youtube videos on Firefox only

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

YouTube works in all other browsers. I have restarted Firefox, uninstalled it and reinstalled fresh, nothing seems to work. Disabling addons does nothing. When I go to watch a video, I press the play button, the video loads sluggishly, and when loading is finished, before the video starts, I get "An error occured. Please try again later. (Playback ID: _______)". Vimeo works fine, but some news sites have the same issue. I have also tried just signing out of YouTube, and that does not work either.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.