Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sidebar Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After I open the bookmarks menu, how do I get the sidebar to automatically close after I have selected and moved to that new website ? I know I can click on the X, but isn't there a way for it to just disappear once I've moved to a new site ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't have an auto-close feature for the sidebar.

You can possibly add the "Bookmarks Menu" button that shows the bookmarks in a drop-down list to the Navigation Toolbar via these steps:

  • click the bookshelf 57 library icon icon on the Navigation Toolbar or alternatively use the Library menu in the "3-bar" Firefox menu button New Fx Menu drop-down list
  • click Bookmarks
  • click "Bookmarking Tools", then click "Add Bookmarks Menu to Toolbar"
The Bookmark Menu button Bookmark Menu icon (star on tray) should appear on the Navigation Toolbar.

You can also drag the Bookmarks Menu button from the Customize palette to the Navigation Toolbar

See also "How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?":

There is a pref to control auto-close to make it possible to open more than one bookmark and other prefs to open the bookmark in a new tab and open the bookmark in the background (focus).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.