Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing the setting where delete button take you back a page

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I change, or is there a way to stop the browser from going back a page when i press delete too many times on a box or I haven't managed to click where I thought I had?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You probably mean the Backspace key, whose primary function is to delete a character left of the cursor (in left-to-right mode), the Delete key deletes right of the cursor (or at cursor in a command-line interface). This thread will help you: https://support.mozilla.org/en-US/questions/924490

Hữu ích?

more options

You can set browser.backspace_action = 2 on the about:config page to disable the backspace action.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.