Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Different PDF behavior in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Václav Trpišovský

more options

When I visit the weekly newspaper http://www.mambalamtimes.in/ the PDF opens in new tab without any issues with Google Chrome. However Firefox is trying get this PDF downloaded to the local disk instead of opening in the new tab.

I guess Firefox also has an inbuilt PDF reader so not sure why it is preferring the file to be downloaded over displaying and rendering the same inline...

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The answer is in the lower half of this article: View PDF files in Firefox or choose another viewer

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.