Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Text-to-Speach funktion missing in Reader view

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

With Firefox 49 a Text-to-Speach funktion was introduced into Reader View Menu. It worked very well for long time. Last time I want to use it I found out is not available any more in my Reader View. I run Version 81.0.2 on Windows 10 and looks like this funktion is gone. Does somone know how to enable it again? See picture attached. Thank you

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.