Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Support RSS+

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Don't you think that if browsers rehabilitate a native "RSS one click subscribe" feature, with better UX (RSS actions/reader nicely integrated to the browser) it could revolutionize the way we subscribe to content updates, removing the need to rely on emails/newsletters in a lot of cases (then being more eco-friendly)? Users would receive content updates notifications directly in the browser, their feeds being synchronized through their browser account, etc.

Web developpers would just have to place subscription buttons: <input type="subscribe">

And a W3C Standard would unify how browsers should implement the "Subscription" feature, focusing on UX (I feel this is the point influencing usage data for the most part, RSS still being a tech-savvy thing).

Feeds handling was removed in 2018 in Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

You can add this functionality to Firefox through the use of an add-on. There is a list of RSS related add-ons at https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/search/?platform=linux&q=rss that you may wish to try.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.