Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you disable the new "media control feature"?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ian

more options

The new "media control feature" overrides the keys on my Mac operating system.

How do I stop this from happening?

Giải pháp được chọn

Follow these 3 steps to enable or disable the control media feature! 1. Open the Firefox browser. 2. Enter about: config into the address bar, and confirm your intention. 3. Type media.hardwaremediakeys.enabled in the search box. 4. Set the media.hardwaremediakeys.enabled option to false to disable the feature.

And do tell me if it helps! thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Follow these 3 steps to enable or disable the control media feature! 1. Open the Firefox browser. 2. Enter about: config into the address bar, and confirm your intention. 3. Type media.hardwaremediakeys.enabled in the search box. 4. Set the media.hardwaremediakeys.enabled option to false to disable the feature.

And do tell me if it helps! thank you

Hữu ích?

more options

It worked!

Thank you very much!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.