Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whenever I go to save a web page, it says failed in the download history.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Whenever I save a webpage, it says failed in the Download history. The page actually does save but shows it as failed. If I double-click on the "failed" page in the Download history, the download history says that it saved, but if I open the re-saved page the re-saved webpage many times looks like a non-html page or simply only saves part of the page. This is puzzling in that if I ignore the false message that the page failed to save and open the page from my download folder, all looks fine. Please help, Thanks, pianotech

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.