Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The "List" in my email does not create a group or list. I've tried several times

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have tried several times to create a list for the groups I belong to so I don't have to type each name each time. I've had no success in creating this list. Please help...I have groups of over 50 at times and it is a pain without a group list. Thanks for your help

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.