Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

settings and quick links homepage

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I recently updated and now the settings and quick links tab on the homepage wont work. I have restarted 3 times and tried to reinstall firefox and still no luck. Looking for suggestions as what i should do next to solve the issue.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.