Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do we have slim firefox for desktop/PC - linux

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Hi,

I am using FF for my automation testing.I run lot of FF instances/windows in parallel. For example if I run 20 window in HTMLUNIT-Driver then my cpu usage is only 5 to 10% but if i run 20 FF headless then my cpu usage is 80=90% .

I tried FF 80 . Still same behaviour

Stackoverflow question : https://stackoverflow.com/questions/57935905/selenium-firefox-69-high-cpu-usage-java?noredirect=1#comment102532709_57935905


question :

Do we have slim version of headless FF which will use less cpu like htmlunit driver . If not how do i optimize FF so that it uses less cpu like htmlunitDriver

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.