Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox slow on one Windows session and not the other

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi,

Tried to find the solution but the problem boggles me.

I'm using the latest version of Firefox on Windows 10 (2004). Using one Windows session (let's call it WS1), my profiles (even new ones) are extremely slow, as if I had a really bad Internet connection (but responds well to typing or opening new tabs or operating in general, just slow navigation). I have a backup browser, Opera, that works just fine. On another Windows session (WS2), Firefox works just fine, even with the profiles from WS1.

Safe mode doesn't resolve anything.

It can't be a driver problem, as it's the same PC, shouldn't be a software problem, same reason, and both sessions are built pretty much the same way.

I tried uninstalling Firefox, using Windows Disk Cleanup as per this solution https://support.mozilla.org/en-US/questions/1219670 then reinstalling it again and no change.

I can't use the other Windows session as it's not mine, and I can't create a new one either.

Any help is greatly appreciated.

Edit: I was finally allowed a new Win session and the problem disappeared. Can't delete the question though.

Được chỉnh sửa bởi Louarntan vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.