Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Always enable flash for a Site and hide "Menu"

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 13 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

how can i allow flash if i open the Site without will be asked? I have set this in the policies.json. This is currently for testing.

"FlashPlugin": {

   "Allow": ["https://helpx.adobe.com/flash-player.html"],
   "Default": true,
   "Locked": true
  },

But I always have to allow it extra.

And the second question: Can I hide the "Menu" button via policies.json?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Works for me with the above posted code.


{
 "policies": {
  "FlashPlugin": {
  "Allow": ["https://helpx.adobe.com/"],
  "Default": true,
  "Locked": true
  }
 }
}

Make sure you have the latest Flash installed.

You can download the latest NPAPI Flash plugin for Firefox on this page.

Make sure to remove checkmarks for including unwanted additional software.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Try to remove the flash-player.html part and only specify the host.


 "FlashPlugin": {
   "Allow": ["https://helpx.adobe.com/"],
   "Default": true,
   "Locked": true
 },

Hữu ích?

more options

Thanks for your input. But it makes no difference. With an older version (63) it also works fine with "flash-player.htm". So seems to have been changed in some version. Someone have an idea how that works with a more recent version.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Works for me with the above posted code.


{
 "policies": {
  "FlashPlugin": {
  "Allow": ["https://helpx.adobe.com/"],
  "Default": true,
  "Locked": true
  }
 }
}

Make sure you have the latest Flash installed.

You can download the latest NPAPI Flash plugin for Firefox on this page.

Make sure to remove checkmarks for including unwanted additional software.

Hữu ích?

more options

You can check the about:policies page for possible errors.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.