Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thermal Printer does not work on version 82

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi flakron.sa

more options

We are using Thermal Printers on our shops to print tickets, everything was working great with Firefox 81.0.2 and still works, but with version 82.0 is not printing good, if have tried alot of settings but nothing works, I tried to change printer settings, Firefox setting for printing but the result is the same. In other side with 81.0.2 it works great.. Our clients wants to use Firefox 82.0 for their reasons but we can't make it work there.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

We have had some other reports of this. I'm hoping that we have a Firefox 82.0.1 release with a fix for this next week, but there are some workarounds that seem to be working for people. It depends which printer models you have though. Could you provide those?

Hữu ích?

more options

We have some Rongta printers and some others they are Chinese brand we use universal 80mm printer driver for Chinese brand and Rongta Orginal drivers for Rongta Printers... In both printers it have the same problem it prints only 3cm blank paper and not what we printed...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.