Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google login and outdated Plugin.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi! I am opening this help, because for some months, that I have been using Firefox on Kubunto, it is impossible to log into Google. YouTube is the way I left it in Print. And it has a plogin that doesn't update for anything. Which is the Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.

This has brought me a lot of frustration when using firefox on Kubunto. But as I use the system only on the Pen Drive, I have no plans to install Chorme. Because I need the system only there and now.

Of course, I tried in many ways to correct my problem. I even formatted this Kubunto system. I tested with other linux systems. But they all have a problem with the same plugin, in firefox.

Could someone help me with this problem? I always used everything normal. It only started to happen about 3 months ago.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.