Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Getting search results to open in a new tab instead of the current one

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4562 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sideburns

more options

I've been using Firefox for many years, and search results have always opened in a new tab by default. Now, with Firefox 81.0.2, they're opening in the current tab, and I can't figure out how to get back the old way. Does anybody know?

I've been using Firefox for many years, and search results have always opened in a new tab by default. Now, with Firefox 81.0.2, they're opening in the current tab, and I can't figure out how to get back the old way. Does anybody know?

Giải pháp được chọn

There are prefs for both the search bar and location bar available on the about:config page.

For the search bar on the Navigation toolbar you can set this pref to true on the about:config page.

  • browser.search.openintab

Whether addresses and search results typed into the address bar should be opened in new tabs by default.

  • browser.urlbar.openintab
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

How/where are you initiating the searches ?

Do you use the location bar to search or a search bar on the Firefox Home page or search bar on another webpage ?

more options

I use the search bar just to the right of the address bar, just as I've done for years.

more options

Giải pháp được chọn

There are prefs for both the search bar and location bar available on the about:config page.

For the search bar on the Navigation toolbar you can set this pref to true on the about:config page.

  • browser.search.openintab

Whether addresses and search results typed into the address bar should be opened in new tabs by default.

  • browser.urlbar.openintab
more options

Perfect! Just what I needed. Thanx.