Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I still display a Firefox icon in the menu bar?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Formerly there used to be a Firefox icon in the top left of the Firefox window (left of the menu bar; I'm not sure if it was actually part of the menu bar or not). This icon no longer appears. I found it useful because I use several browsers, and it's handy sometimes to be sure which one I'm in! Also to tell the difference between regular Firefox and DeveloperEdition (Red and Blue icons respectively). Is there any way I can get this icon to display in current versions of Firefox? Please note I'm NOT asking how to display the menu bar. I can do that.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.