Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox default browser on my laptop has GONE. It crashed yesterday. Need it back!

more options

bold text That's MY question!

'''bold text''' That's MY question!

Giải pháp được chọn

What is your OS on the laptop (Windows, Mac, Linux)? This question was posted under Android, but a moderator can move the thread.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

quillpower said

bold text That's MY question!

How can we help? Said Firefox.

more options

Giải pháp được chọn

What is your OS on the laptop (Windows, Mac, Linux)? This question was posted under Android, but a moderator can move the thread.