Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost the bookmark star button from next to the address bar.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi varun

more options

Similar to https://support.mozilla.org/en-US/questions/1173871. I accidentally clicked on remove this from address bar (thinking that would remove the bookmark).

I ran into https://support.mozilla.org/en-US/questions/1173871 with no solution but finally figured out how to add it back. But that thread was archived and closed. So I could not respond with a answer. Opening a new thread with to post the answer. Hoping that it will help others like myself who ran into this issue.

Giải pháp được chọn

To restore the bookmarks star button in the address bar:

  1. Left-click on the three little dots ... in the address bar.
  2. Right-click on Bookmark This Page.
  3. Left-click on Add to Address Bar.

See the attached image for better understanding.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

To restore the bookmarks star button in the address bar:

  1. Left-click on the three little dots ... in the address bar.
  2. Right-click on Bookmark This Page.
  3. Left-click on Add to Address Bar.

See the attached image for better understanding.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.