Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bixolon printer no longer printing in Firefox after update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

After the latest Firefox update my Bixolon printer no longer prints receipts out of our Lightspeed POS system. It will print receipts if I am using Chrome or MS Edge so it is a Firefox problem. I tried the about:config, print_printer delete and still have the problem. If I go into Control Panel and do a test print it prints fine. This is a Firefox problem and I need a fix that works!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you create an account on https://bugzilla.mozilla.org/ and file a bug report there for the developers to investigate this?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.