Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The identity of this web site or the integrity of this connection cannot be verified

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

The identity of this web site or the integrity of this connection cannot be verified

Popups appears many times and can be eliminated by clicking X (close) on the message. Usually about 10-20 of these appear behind the browser page. I do not see the message until I close the browser. I have tried every suggestion from many sources and can not rid the problem.

One suggestion was to change the wording on Firefox Certificate Manager deleting BUILTIN OBJECT TOKEN. I can not find access to try this method.

I have tried to delete certificates that look suspicious and they reload when you open the Fire Fox Browser.

All of the certificate popups are from sites I do not visit.

Image attached. Any help is much appreciated, Todd

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.