Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email messed up.. I don't know what I've done.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I cannot open any folder including get incomiing mail without doing the repair folder thing. Then that only lasts one time. I don't know what I might have done to mess it up. If I uninstall Thunderbird then re-install will I lose all my folder contents and contents ?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.