Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After doing a refresh I can't read the words/letters, this has happened before, and I can't remember how to fix it! Part of each letter and words are dark and some light. Like one side of the letter is light and the other side, top or bottom is dark.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The letters in words are not uniform, one side, top or bottom is dark and the other is light. It makes it very hard to read. I've tried to copy something to show but can't. Even in what I'm typing here now I can see the difference. Like the p in copy is dark on one side and the other is light. This has happened before, but I can't seem to find or remember what I was told to do to fix it. The "e" had a dark straight line and the "c" part is light Very frustrating!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.