Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

default search engine

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joszyd

more options

I set the default search engine as Google but it's being redirected to Yahoo. Fix I read states to use: help, troubleshooting information, refresh Firefox (in a pop up window). Pop up window never shows. What's the fix? This is supposedly a virus. Not Yahoo's fault. thanks

Giải pháp được chọn

Thanks but no, it didn't resolve the problem because after selecting "add-ons" nothing shows up in the new tab. Same story with another fix, from "help," "troubleshooting" - then a pop-up window is supposed to appears. It doesn't.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It sounds like you have a third party program that has taken over your search engine, home page, and/or the default new tab page. Fortunately, this can be remedied easily:

  1. Click the menu button fx57menu and choose Add-ons.
  2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions panel.
  3. Select the toolbar you wish to remove.
  4. Click the Remove button.
  5. Click "Restart now" if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart.

For further information, please read Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page.

Did this fix the problem? Please let us know!

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks but no, it didn't resolve the problem because after selecting "add-ons" nothing shows up in the new tab. Same story with another fix, from "help," "troubleshooting" - then a pop-up window is supposed to appears. It doesn't.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.