Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No option for password suggestion!

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 597 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When i click on signup page password it dosent suggest any password at all and there is no option for it in fill password nor settings!

When i click on signup page password it dosent suggest any password at all and there is no option for it in fill password nor settings!

Giải pháp được chọn

Ah. I see you use Firefox 68 ESR. The basic code to generate a secure password landed in Firefox 68, but I think that the user interface supported this in Firefox 70, so with 68 you are out of luck.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options
more options

It shows saved passwords, but does not suggest new!

more options

Is this about the feature to generate a password or about Firefox offering to store a new password ?

Make sure you do not run Firefox in Private Browsing mode.

more options

This ia about generating new password! There is no option for it when i click on password box of registration page. And I'm not on private window!

more options

You can check the signon.generation prefs on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

more options

I dosent have a signon.generation at all

more options

Giải pháp được chọn

Ah. I see you use Firefox 68 ESR. The basic code to generate a secure password landed in Firefox 68, but I think that the user interface supported this in Firefox 70, so with 68 you are out of luck.