Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to clear cache and cookies from Firefox? Thank a lot for your help - because my gmail account has been banned and it needs to be wiped

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

tell me, please, what to do

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on Cache and Form And Search History and whatever else you want.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

To clear all cookies and data go into the firefox menu (the three lines in the top right of the screen) and then go forwards to options. On the left, go into the 'Privacy & Security' tab where you can then scroll down to 'Cookies and Site Data'. There is a button there to the right that says 'Clear Data...' which you can click to remove data and cookies.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on Cache and Form And Search History and whatever else you want.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.