Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tabs restart

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When Firefox has been running for some time it becomes very unresponsive. This is a very well known and very longstanding problem. The only solution is to simply restart Firefox. Unfortunately, if one has multiple tabs open, restarting Firefox will not reload those opened tabs. This is a gigantic PITA as this user usually has more than ten tabs open, many with various and sundry search results. Which I then have to laboriously open new tabs for and re-enter all the different search terms.

Is there any way to restart Firefox WITH those tabs ?!?!??!?!

After more than ten very satisfactory years of Firefox use do I really have to switch to another browser that doesn't require constant restarts and pray that I can find equivalent privacy and ad-blocking extensions ?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.