Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cllections

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I was wanting to create a collection under general heading like " Accounts" then have sub collections like gas, electric each in the same collection. Kind of like having an accounts folder then inside that folder have separate folders each for a different Utility. Can I do that with firefox browser collections. Sorry if my question is not clear or silly. Thank you in advance for reading this and replying.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.