Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar search and suggestions not working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi prateek.saini.1999

more options

I updated firefox with the Update Manager in Linux Mint to version "82.0+linuxmint4+ulyana".

The address bar doesn't give any suggestions (for example when partially typing "you", "youtube.com" used to show up) and search doesn't go to google search anymore. If I enter just one word as the search term and press enter, it takes 5-6 seconds and I am taken to that website (for example searching "facebook" takes me to facebook.com). Searching something gibberish like "asdasd" takes me to a page to buy that domain). Searching something with a space in it like "asd asd" and pressing enter doesn't do anything. Even clicking the "Go" arrow doesnt do anything.

My history is there in the histroy tab and all the suggestions options in preferences are already set.

Giải pháp được chọn

I upgraded to Firefox 82 again. I was about to do the steps @cor-el suggested, but the problem was somehow fixed itself. Marking as solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I reinstalled Firefox completely (I synced everything, 'apt purged' firefox (uninstall and remove all configuration), backup up then removed ~/.mozilla, and installed Firefox 82) Still, the same problem was there.

Then I did the same things but instead installed Firefox 81 and everything works as before. Possible bug in Firefox 82.

Hữu ích?

more options

If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This can be caused by a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite databases in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox or reboot and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder with Firefox closed. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I upgraded to Firefox 82 again. I was about to do the steps @cor-el suggested, but the problem was somehow fixed itself. Marking as solved.

Được chỉnh sửa bởi prateek.saini.1999 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.