Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Malware just by Downloading a File

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I was trying to download Android-x86, which, apparently, nowadays, has become a little shady (too many ads, etc.); so, I chose to download from the "osdn.net" mirror, as the FossHub one just gave me "403 forbidden" errors. So I chose the file and clicked to download it; then the confirmation popup appeared, and it said the file was coming from "xtom.com" (I'm looking at it now from the Firefox Library, but I don't think that was the website... It was something else, I think...). A little while after the download started, the whole computer drastically slowed down, and I couldn't open the download tab in Firefox, I could open everything else, for example, the Bookmarks menu or the Overflow Menu, but, specifically, not the Downloads tab. It then finished, and I promptly deleted the downloaded file on Explorer. The Download tab still wouldn't open; then I restarted Firefox. When I opened the download library, lots of items are shuffled in position.

Could I be infected by a Malware just from downloading a file? I didn't even open it. But the behavior is so strange...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.