Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thermal printer doesn't print after update to Firefox 82.0

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi krozavrang

more options

Printing at thermal printer works before. After firefox update itself to 82.0 version - printer roll out only 1cm of clean paper. At about:config was tried all: print_paper_height, print_paper_weight, print_shrink_to_fit, dosen other options. Printing works only if i set print.tab_modal.enabled to true. But i need silent print also, and with print.always_print_silent it's not working.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you create an account on https://bugzilla.mozilla.org/ and file a bug report there for the developers to investigate this?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Looks like this works for me: 1. go to about:config print.always_print_silent = false print.tab_modal.enabled = true print.save_print_settings = true

2. go to kasse and print check from kasse FE from firefox preview window

3. go to about:config again copy-paste all settings from - to print.printer_THERMAL_Receipt_Printer.print_paper_height -> print.print_paper_height print.printer_THERMAL_Receipt_Printer.print_paper_id -> print.print_paper_id print.printer_THERMAL_Receipt_Printer.print_paper_size_unit -> print.print_paper_size_unit print.printer_THERMAL_Receipt_Printer.print_paper_width -> print.print_paper_width

set print.save_print_settings = false print.always_print_silent = true

Most important second step - to set default paper size settings same as it was set for printer, without it printing does not work

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.