Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

getpocket tabs fail to open

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I open all my bookmarks (I have over 200 tabs), the articles from getpocket tend to fail.

In previous versions of Firefox, when I opened a huge number of tabs, the CPU would max out even after waiting several hours.

I installed Peter Simonyi's addon which opens tabs slowly and it works, but this addon is not actively monitored by Firefox.

When the latest version of Firefox came out, I was really happy because the 100% CPU problem went away, but to my dismay most of the getpocket articles failed to load.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.