Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have four Internet accounts. Is there a way when I login to Firefox that all four accounts can boot up?

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to figure out how FF can boot up all four accounts when I log into FF.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

What accounts are you talking about?

Hữu ích?

more options

Thanks for your reply

The accounts I am talking about are Sbcglobal.net, Outlook, Gmail, etc.

Hữu ích?

more options

So are you talking about signing in each time?


Your ‘logged-in’ status is stored in special cookies. If the cookie is removed, you are logged out.


You may be in Private Browsing mode or told Firefox not to remember.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.

Hữu ích?

more options

Have you thought about using the Thunderbird mail browser? https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

Thunderbird is a free email application that’s easy to set up and customize - and it’s loaded with great features!

Hữu ích?

more options

I guess I am not making myself clear. In the past when I would boot up Firefox, I was able to also have my four internet accounts boot up at the same time.

Something happened that now when I boot up Firefox, I have to boot up each internet account separately.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.